Fotele biurowe UNIQUE AWARD

– Opar­cie pokryte wyso­kiej jako­ści siatką prze­pusz­cza­jącą powie­trze
– Sie­dzi­sko obszyte tka­niną mem­bra­nową
– Kon­struk­cja z chro­mo­wa­nego metalu
– Mecha­nizm TILT, moż­li­wość buja­nia się lub blo­kada w jed­nej pozy­cji.
– Pod­no­śnik gazowy z cer­ty­fi­ka­tem BIFMA
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg.
– Waga 13 kg