MDD STATUS

STATUS łączący kla­syczną sty­li­stykę z nowo­cze­snym desi­gnem i naj­wyż­szą jako­ścią wyko­na­nia. Wymogi este­tyczne, nie ustę­pują ergo­no­micz­nym, zapew­nia­jąc kom­fort użyt­ko­wa­nia mebli pod­czas spo­tkań, kon­fe­ren­cji jak i codzien­nej pracy. Sta­tus to dosko­nałe roz­wią­za­nie dla nowo­cze­snego mena­dżera, który ceni połą­cze­nie pre­stiżu i indy­wi­du­al­no­ści z wygodą pracy.