MDD ALFA

Pro­sta, lekka, kon­struk­cja, którą wyróż­nia cha­rak­te­ry­styczna, deli­kat­nie wygięta noga w kolo­rze alu­mi­nium lub antra­cytu, zakoń­czona stopką regu­la­cyjną. Alfa zapew­nia opty­malną aran­ża­cję pomiesz­czeń przez sze­roką gamę biu­rek, sto­łów, kon­te­ne­rów, szaf i regałów.