MDD CITY

Otwarte prze­strze­nie nie muszą być nudne. Żywe kolory i zróż­ni­co­wane bryły paneli roz­bi­jają sta­tycz­ność układu i sprzy­jają twór­czej inwen­cji. Otwarta prze­strzeń umoż­li­wia bły­ska­wiczną wymianę infor­ma­cji oraz swo­bodny prze­pływ wie­dzy. Sze­ro­kie wygodne przy­stawki mogą słu­żyć jako dodat­kowe sta­no­wi­ska pracy lub miej­sca na sprzęt biurowy.