MDD ZIG ZAG

Zig-Zag to pro­sty, wie­lo­funk­cyjny i zara­zem bar­dzo wygodny sys­tem, który dopa­so­wuje się do sze­roko rozu­mia­nych wyma­gań biu­ro­wych. Może być dosko­na­łym sta­no­wi­skiem pracy w indy­wi­du­al­nej, jed­no­oso­bo­wej prze­strzeni jak rów­nież sta­no­wić pole dzia­łań dla teamu lub kilku zespo­łów w kla­sycz­nym open space.