Fotele biurowe UNIQUE BLACK ON BLACK

– Mecha­nizm TILT, moż­li­wość buja­nia się lub blo­kada w jed­nej pozy­cji.
– Pod­ło­kiet­niki wyko­nane z wyso­kiej jako­ści two­rzywa
– Sie­dze­nie i opar­cie wyko­nane z tka­niny nylo­no­wej
– Wypro­fi­lo­wane opar­cie w czę­ści lędź­wio­wej zapew­nia­jące pra­wi­dłową postawę.
– Regu­la­cja wyso­ko­ści sie­dzi­ska za pomocą pod­no­śnika gazo­wego
– Krze­sło wypro­du­ko­wane jest zgod­nie z nor­mami ISO9001
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg
– Waga 15 kg