Fotele biurowe UNIQUE BOSS

– Kon­struk­cja fotela wyko­nana z podwój­nej wie­lo­war­stwo­wej płyty.
– Sie­dzi­sko zin­te­gro­wane z opar­ciem.
– Wierzch­nia część sie­dzi­ska, opar­cia i pod­ło­kiet­ni­ków tapi­ce­ro­wana jest skórą natu­ralną.
– Tylna część fotela tapi­ce­ro­wana jest skórą eko­lo­giczną.
– Mecha­nizm odchy­la­nia SYNCHRON pozwala zatrzy­mać opar­cie w jed­nej z czte­rech pozy­cji lub swo­bod­nie bujać się w fotelu
– Pod­no­śnik gazowy z cer­ty­fi­ka­tem BIFMA
– Pię­cio­ra­mienna pod­stawa wyko­nana z pole­ro­wa­nego alu­mi­nium
– Pod­ło­kiet­niki wyko­nane z pole­ro­wa­nego alu­mi­nium posia­dają mięk­kie nakładki
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg.
– Waga 27 kg