MDD CRYSTAL

CRYSTAL to eks­klu­zywna pro­po­zy­cja dla tych, któ­rzy w meblach cenią styl i klasę. Per­fek­cja, czy­sta forma, prze­strzen­ność i trzy­ma­nie się zasady im mniej tym lepiej, sta­ran­nie dobrane i prze­my­ślane pro­por­cje. Jedyny ele­ment deko­ra­cji sta­nowi nakładka chro­mo­wana umiesz­czona w gór­nej czę­ści nogi. Szy­kowne, kon­tra­stu­jące i wyko­nane z wyszu­ka­nych mate­ria­łów wykoń­cze­nio­wych meble w stylu gla­mour, to przede wszyst­kim blask i czę­sto odważne ale wysma­ko­wane połą­cze­nia kolorystyczne.