MDD IMPULS

IMPULS to przede wszyst­kim kon­trast czerni i bieli, łagod­no­ści i wyra­zi­sto­ści. Pod­sta­wowe kolory, a także odcie­nie dębu i kasz­tanu w bla­tach są zrów­no­wa­żone przez kon­tra­stu­jące kolory ste­laża. Bryły szaf w odpo­wied­nim kolo­rze połą­czone z mini­malną ilo­ścią mebli nie tylko porząd­kują prze­strzeń biu­rową rów­nież stają się nie­zwy­kle waż­nym ele­men­tem dekoracyjnym.