MDD MITO

MITO doda klasy każ­demu pomiesz­cze­niu. Dwa rodzaje biu­rek, w wer­sji pod­sta­wo­wej i wzbo­ga­co­nej o cha­rak­te­ry­styczną szafkę, umoż­li­wiają aran­żo­wa­nie zarówno małych, jaki i dużych prze­strzeni według indy­wi­du­al­nych potrzeb. Struk­tura zasto­so­wa­nego mate­riału, dostęp­nego w dwóch kolo­rach: jasny i ciemny pla­tan, w połą­cze­niu z lakie­ro­wa­nymi, bia­łymi ele­men­tami dosko­nale pod­kre­śla pre­stiż oraz indy­wi­du­alizm tej kolekcji.