MDD ERGONOMIC

Funk­cjo­nalny sys­tem biu­rek pra­cow­ni­czych wszech­stron­nie wyko­rzy­stu­jący moż­li­wość aran­ża­cji prze­strzeni. Tym, co wyróż­nia sys­tem, jest cha­rak­te­ry­styczna noga na alu­mi­nio­wej sto­pie. Wewnątrz nogi znaj­duje się łatwo dostępny kanał kablowy, znacz­nie skra­ca­jący czas mon­tażu. Oferta sys­temu uwzględ­nia dużą róż­no­rod­ność kształ­tów oraz ele­men­tów sta­no­wisk pra­cow­ni­czych, które możemy dowol­nie ze sobą zestawiać.

Katalog Ergonomic Master

Opis techniczny Ergonomic Master