Fotele biurowe GROSPOL FREE

Krze­sła Free to połą­cze­nie wyso­kiego kom­fortu użyt­ko­wa­nia i atrak­cyj­nej ceny naby­cia. Kon­struk­cja krze­sła w kolo­rze jasno sza­rym oraz rado­sne kolory tka­nin i siatki spra­wiają że Free jest rów­nież pew­nym wyjąt­kiem na rynku sie­dzisk biu­ro­wych, gdzie domi­nuje kolor czarny. Opar­cie krze­sła wyko­nane zostało z prak­tycz­nej siatki, która dosto­so­wuje się do ple­ców Użyt­kow­nika zapew­nia­jąc rów­no­cze­śnie odpo­wied­nią cyr­ku­la­cje powie­trza. Syn­chro­niczny mecha­nizm ruchowy pozwala na nie­ustanne pod­par­cie ple­ców Użyt­kow­nika pod­czas pracy, z moż­li­wo­ścią blo­kady kąta wychy­le­nia opar­cia wzglę­dem sie­dzi­ska w wielu pozycjach.