Fotele biurowe GROSPOL GROS

Kom­for­towe modele o uni­wer­sal­nej sty­li­styce wypo­sa­żone w mecha­nizm rucho­wym Mul­ti­block, umoż­li­wia­jący “buja­nie się” w fotelu lub jego blo­kadę w każ­dej pozy­cji koły­ski. Fotele z chro­mo­waną pod­stawą jezdną, mające wysoką jakość mate­ria­łów obi­cio­wych oraz sta­ranne wyko­na­nie z dba­ło­ścią o każdy szczegół.