Fotele biurowe GROSPOL IOO

Modele speł­nia­jące naj­wyż­sze wymogi ergo­no­micz­nego miej­sca pracy. Wszyst­kie fotele tej serii wypo­sa­żone zostały w regu­lo­wane pod­ło­kiet­niki, syn­chro­niczne mecha­ni­zmy ruchowe gwa­ran­tu­jące odpo­wied­nie pod­par­cie ciała w cza­sie pracy, opar­cie pro­fi­lo­wane w czę­ści lędźwiowej, regulację głę­bo­ko­ści sie­dzi­ska oraz wiele innych funk­cji zapew­nia­ją­cych Ergo­no­mię na naj­wyż­szym dostęp­nym pozio­mie. Na Pań­stwa uwagę zasłu­gują rów­nież pro­file sie­dzisk, ukształ­to­wane tak, aby zapew­nić naj­wyż­szy kom­fort i cał­ko­wi­cie wyeli­mi­no­wać ucisk na uda.