Fotele biurowe UNIQUE DRAFTY

– Sie­dzi­sko i opar­cie pokryte wyso­kiej jako­ści siatką prze­pusz­cza­jącą powie­trze
– Kon­struk­cja z chro­mo­wa­nego metalu
– Mecha­nizm TILT, moż­li­wość buja­nia się lub blo­kada w jed­nej pozy­cji.
– Pod­no­śnik gazowy z cer­ty­fi­ka­tem BIFMA
– Pod­ło­kiet­nik posia­dają mate­ria­łowe nakładki, które można zde­mon­to­wać.
– Krze­sło wypro­du­ko­wane jest zgod­nie z nor­mami ISO 9001
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg.
– Waga 15 kg