Fotele biurowe UNIQUE MOBI PLUS

– Opar­cie wyko­nane z siatki mate­ria­ło­wej i wykoń­czone przy­jemną w dotyku eko-skórą.
– Sie­dzi­sko pokryte tka­niną mem­bra­nową
– Pod­ło­kiet­niki wyko­nane z wyso­kiej jako­ści two­rzywa
– Mecha­nizm TILT, moż­li­wość buja­nia się lub blo­kada w jed­nej pozy­cji.
– Pod­no­śnik gazowy z cer­ty­fi­ka­tem BIFMA
– Krze­sło wypro­du­ko­wane jest zgod­nie z nor­mami ISO9001
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg
– Waga 14 kg