Fotele biurowe UNIQUE MULTI

– Opar­cie wyko­nane z siatki mate­ria­ło­wej
– Sie­dzi­sko pokryte tka­niną nylo­nową
– Mecha­nizm odchy­la­nia SYNCHRON umoż­li­wia­jący blo­kadę opar­cia w jed­nej z 4 pozy­cji lub swo­bodne buja­nie się
– Regu­lo­wane pod­ło­kiet­niki
– Regu­lo­wane opar­cie dla krę­gów lędź­wio­wych
– Pod­stawa wyko­nana z wypo­le­ro­wa­nego alu­mi­nium
– Pod­no­śnik gazowy z cer­ty­fi­ka­tem BIFMA
– Krze­sło wypro­du­ko­wane jest zgod­nie z nor­mami ISO9001
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg
– Waga 17 kg