Fotele biurowe UNIQUE OVERCROSS

– Mecha­nizm TILT, moż­li­wość buja­nia się lub blo­kada w jed­nej pozy­cji.
– Regu­lo­wane opar­cie dla krę­gów lędź­wio­wych
– Pod­no­śnik gazowy z cer­ty­fi­ka­tem BIFMA
– Opar­cie wyko­nane z siatki mate­ria­ło­wej
– Sie­dzi­sko, pod­ło­kiet­niki i zagłó­wek pokryte tka­niną mem­bra­nową
– Pod­stawa z chro­mo­wa­nego metalu
– Krze­sło wypro­du­ko­wane jest zgod­nie z nor­mami ISO9001
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg
– Waga 16 kg