Krzesła biurowe NOWY STYL

Odpo­wied­nio dobrane i użyt­ko­wane krze­sło pełni ważną funk­cję w naszym życiu jako
narzę­dzie pracy i relaksu. Krze­sła są klu­czo­wym ele­men­tem do utrzy­ma­nia popraw­nej syl­wetki pod­czas pracy w biu­rze. Krze­sło powinno być odpo­wied­nio dobrane pod wzglę­dem roz­miaru i kształtu, a także funk­cji jakie posiada i jakie są nam potrzebne.
Przy wybo­rze krze­sła szcze­gólną uwagę powin­ni­śmy zwró­cić na mecha­nizm – czyli „serce” każ­dego krze­sła biu­ro­wego, który deter­mi­nuje czas jaki możemy poświę­cić na sie­dze­nie
i oczy­wi­ście pracę na nim.
Firma Nowy Styl ofe­ruje krze­sła z roż­nymi mecha­ni­zmami, które zapew­nią kom­fort i ergo­no­mię pracy, w zależ­no­ści od czasu jaki spę­dzamy w biurze.