Krzesła biurowe UNIQUE SKID

– Sie­dzi­sko pokryte tka­niną mem­bra­nową
– Opar­cie wyko­nane z siatki mate­ria­ło­wej
– Pod­ło­kiet­niki wyko­nane z wyso­kiej jako­ści two­rzywa
– Pod­stawa z chro­mo­wa­nego metalu
– Krze­sło wypro­du­ko­wane jest zgod­nie z nor­mami ISO9001
– Mak­sy­malne obcią­że­nie 130 kg
– Waga 15 kg