MDD FORO

Kubi­styczny kształt lady FORO doda ory­gi­nal­no­ści całemu pomiesz­cze­niu. Dwa, zazę­bia­jące się pro­sto­kąty two­rzą front recep­cji wystę­pu­jący w czte­rech warian­tach kolo­ry­stycz­nych — bieli, zie­leni, czer­wieni i poma­rań­czu. Połysk fron­tów kon­tra­stuje z mato­wym kor­pu­sem i bla­tem, które mogą być wyko­nane w bieli lub kasz­ta­nie.