MDD ORGANIC

ORGANIC to orga­niczne kształty zamknięte w kubi­stycz­nej for­mie. Lada czer­pie swój wzór pro­sto z natury, by w dzi­siej­szym świe­cie cha­osu zapew­nić choć odro­binę odprę­że­nia. Biały kolor nadaje ladzie świe­żo­ści i jed­no­cze­śnie nie ogra­ni­cza w żaden spo­sób kolo­ry­styki wystroju biura pozwa­la­jąc na indy­wi­du­alne pomy­sły. Natu­ralne kształty pod­kre­śla dodat­kowo jasne pod­świe­tle­nie dzięki wbu­do­wa­nemu sys­te­mowi jarze­nió­wek. Całość wykań­cza szklany blat, nada­jąc ladzie bla­sku i szla­chet­no­ści.