MDD OVO

OVO jest wie­lo­funk­cyjną ladą dedy­ko­waną małym pomiesz­cze­niom lub biu­rom obsługi klienta. Obni­żony blat uła­twia komu­ni­ka­cję z klien­tem w pozy­cji sie­dzą­cej, a wspólna część blatu robo­czego uła­twia wypeł­nia­nie doku­men­tów oraz sprzyja bez­pro­ble­mo­wej komu­ni­ka­cji. Pod­wyż­szona część lady kryje sta­no­wi­sko kom­pu­te­rowe oraz pio­nową półkę na segre­ga­tory i dokumenty.