MDD VALDE

VALDE — sub­telna lada dosko­nale wpi­su­jąca się w aktu­alne trendy. Dzięki połą­cze­niu szla­chet­nych mate­ria­łów — szkła, alu­mi­nium i kolo­ro­wych lami­na­tów two­rzy ele­gancką, repre­zen­ta­cyjną całość. Blat z har­to­wa­nego bia­łego szkła dosko­nale współ­gra z poły­sku­ją­cym fron­tem lady, a poziomo bie­gnące alu­mi­niowe listwy deli­kat­nie pod­kre­ślają kształt oraz nowo­cze­sny cha­rak­ter bryły.