MDD ZEN

ZEN jest ladą recep­cyjną potwier­dza­jąca zalety mini­ma­li­zmu. Jej pro­sta forma, połą­czona trzema pro­sto­kąt­nymi ele­men­tami, wystar­czy, żeby nadać stylu każ­demu pomiesz­cze­niu. Moduły wypo­sa­żone w oświe­tle­nie LED peł­nią funk­cję nie tylko este­tyczną, ale i prak­tyczną — uła­twia­jąc pracę w zaciem­nio­nych pomiesz­cze­niach. Wyko­rzy­stany mate­riał alu­mi­nium szczot­ko­wane w pod­sta­wie (cokole) lady har­mo­nij­nie kom­po­nuje się z bia­łym kolo­rem lady.