MDD ZIG ZAG

ZIG-ZAG, zdo­bywca mię­dzy­na­ro­do­wej nagrody red dot award 2012 za wzor­nic­two, to naj­no­wo­cze­śniej­szy design i sztuka w jed­nym. Deli­katne oświe­tle­nie ledowe za szkłem ople­cio­nym mister­nym wzo­rem buduje atmos­ferę sprzy­ja­jącą twór­czej pracy. W zależ­no­ści od potrzeb ist­nieje moż­li­wość zmiany nie tylko natę­że­nia, ale i koloru świa­tła, two­rząc tym samym nie­co­dzienny kli­mat biu­ro­wej przestrzeni.