SVENBOX

Recep­cja to naj­waż­niej­sze i naj­bar­dziej repre­zen­ta­tywne miej­sce w biu­rze. Jej wygląd wpływa na pozy­tywne wra­że­nie pod­czas pierw­szego kon­taktu klienta z firmą i na długo pozo­staje w pamięci. W sys­te­mach mebli recep­cyj­nych suge­ru­jemy roz­wią­za­nia pozwa­la­jące na stwo­rze­nie funk­cjo­nal­nego i este­tycz­nego miej­sca, w któ­rym z przy­jem­no­ścią przy­wi­tamy gości, klien­tów czy współ­pra­cow­ni­ków. Dosko­nałą har­mo­nię miej­sca pracy zapew­nia zesta­wie­nie lad recep­cyj­nych z linią mebli pra­cow­ni­czych SVENBOX, w któ­rej znaj­dzie­cie Pań­stwo sze­roką gamę szaf, przy­sta­wek i kon­te­ne­rów pasu­ją­cych do wszyst­kich systemów.