SVENBOX ECHO

Zestaw mebli gabi­ne­to­wych o kla­sycz­nej for­mie, w gustow­nym kolo­rze orze­cha nizin­nego, co pozwala na zapro­jek­to­wa­nie eks­klu­zyw­nego biura. Cha­rak­te­ry­styczny ele­ment dystansu alu­mi­nio­wego, poja­wia­jący się w biurku, wzmac­nia efekt świe­żo­ści i lek­ko­ści całego kompletu.