INVEST CEFORM

Meble pra­cow­ni­cze CEFORM to prak­tyczne i kom­for­towe miej­sce pracy.
Pod­stawa biurka umoż­li­wia pro­wa­dze­nie oka­blo­wa­nia pio­no­wego i pozio­mego w spe­cjal­nych uchwy­tach, dzięki czemu w łatwy spo­sób upo­rząd­ko­wać można sze­reg kabli ogra­ni­cza­ją­cych prze­strzeń. Orga­ni­za­tor w szu­fla­dzie kon­te­nera porząd­kuje sze­reg nie­zbęd­nych do pracy biu­ro­wej przy­bo­rów, prak­tyczny pod wzglę­dem dostęp­no­ści do doku­men­tów – scho­wek na oso­bi­ste rze­czy.
Wypro­fi­lo­wany kształt biurka zapew­nia wygodę dla użyt­kow­nika. Szer­sza strona blatu jest ide­al­nym miej­scem na usta­wie­nie moni­tora, a przy zesta­wie z kon­te­ne­rem sta­cjo­nar­nym zwięk­sza prze­strzeń robo­czą. Panele dzie­lące zwięk­szają kom­fort nie­zbędny pod­czas indy­wi­du­al­nej pracy.