Invest Plate

Meble pra­cow­ni­cze PLATE to dobrze zor­ga­ni­zo­wana prze­strzeń i ide­alna orga­ni­za­cja pracy.
Róż­no­rod­ność typów szaf: szafy z drzwiami pły­to­wymi, szkla­nymi uchyl­nymi, żalu­zjowe oraz regały dają moż­li­wo­ści aran­żo­wa­nia nie­za­leż­nie od cha­rak­teru pracy biu­ro­wej. Szafy z drzwiami szkla­nymi peł­nią funk­cję witryn w gabi­ne­cie. Szafy z drzwiami pły­to­wymi, regały pozwa­lają na opty­malne skła­do­wa­nie i archi­wi­zo­wa­nie doku­men­tów w biu­rze.
Biurka PLATE oparte na nodze pły­to­wej i szafce two­rzą opty­malne sta­no­wi­sko do pracy. Z łatwo­ścią budo­wać można układy wie­lo­sta­no­wi­skowe z kontenerami-szafkami na doku­menty i wie­sza­kami na komputer.