INVEST SMART

Meble pra­cow­ni­cze SMART to sys­tem biu­rek i rega­łów w któ­rym można kom­po­no­wać różne układy dosto­so­wane do cha­rak­teru pracy w biu­rze. Roz­wią­zuje pro­blemy z dostę­pem do kom­pu­tera i doku­men­tów bez potrzeby wsta­wa­nia z krze­sła. Dru­karka może być w zasięgu ręki czte­rech pra­cow­ni­ków. Dzięki czemu miej­sce pracy staje się prak­tyczne, wygodne i ela­styczne.
Poduszki z mięk­kiej płyty hdf pokryte tka­niną moco­wane na pane­lach two­rzą pra­wi­dłowy kli­mat aku­styczny w pomiesz­cze­niach. Dodat­kowo umoż­li­wiają przy­pi­na­nie kar­te­czek.
Układy wie­lo­sta­no­wi­skowe dzięki sys­te­mowi sza­fek pod­biur­ko­wych będą­cych pod­stawą biurka oraz sza­fek przy­biur­ko­wych opty­ma­li­zują powierzch­nię do pracy.
Kon­struk­cja sza­fek daje moż­li­wość pro­wa­dze­nia oka­blo­wa­nia.
Oprócz typo­wego zasto­so­wa­nia jak prze­cho­wy­wa­nie róż­nego rodzaju doku­men­tów speł­niają funk­cję przy­sta­wek, umoż­li­wiają wygodne usta­wie­nie sta­cji dys­ków nie ogra­ni­cza­jąc swo­body pracy.
Spraw­dzają się w orga­ni­zo­wa­niu nie­wiel­kich powierzchni biu­ro­wych.
W nowo­cze­snych dyna­micz­nych fir­mach skład zespołu pra­cu­ją­cego w jed­nym pomiesz­cze­niu zmie­nia się czę­sto. Plat­forma two­rzy zupeł­nie nowy spo­sób pla­no­wa­nia. Umoż­li­wiatwo­rze­nie kon­fi­gu­ra­cji w zależ­no­ści od cha­rak­teru pracy. Zło­żona z kilku bla­tów z rucho­mymi pane­lami daje moż­li­wość kon­fi­gu­ro­wa­nia sta­no­wisk pracy bez koniecz­no­ści prze­me­blo­wa­nia. Panele wyzna­czają sta­no­wi­ska pracy i swo­bod­nie dzielą prze­strzeń, porząd­ku­jąc ją optycz­nie. Dają poczu­cie posia­da­nia wła­snego tery­to­rium co nie jest bez zna­cze­nia dla samo­po­czu­cia użyt­kow­nika. Do aran­żo­wa­nia w open-space sto­suje się ciągi biu­rek w ukła­dzie wie­lo­sta­no­wi­sko­wym – plat­formy, dwu­sta­no­wi­skowe visa vis, poje­dyń­cze sze­re­gowe lub wol­no­sto­jące.
Regały i szafy żalu­zjowe oprócz funk­cji prze­cho­wy­wa­nia doku­men­tów mogą słu­żyć jako ekrany wydzie­la­jące pomiesz­cze­nia biu­rowe.
Ciągi komu­ni­ka­cyjne w open-spaces wydziela się czę­sto sze­re­giem rega­łów, które posia­dają w opcji sztywną, deko­ra­cyjną ścianę tylną. Panele są krót­sze niż blaty, dzięki czemu prze­strzeń jest czę­ściowo  otwarta dla komu­ni­ka­cji wzro­ko­wej i można pro­wa­dzić kable pomię­dzy sta­no­wi­skami.
Kon­te­nery mobilne zapew­niają szybki dostęp do potrzeb­nych doku­men­tów.
Usta­wie­nie biu­rek w kształ­cie litery U zapew­nia wszyst­kim uczest­ni­kom kon­takt wzro­kowy, pozwala rów­nież na wygodne usta­wie­nie pro­jek­tora. Media­box nie tylko uła­twia pracę IT przy orga­ni­zo­wa­niu sys­temu prze­pro­wa­dza­nia oka­blo­wa­nia w biu­rze, rów­nież użyt­kow­nik z łatwo­ścią korzy­sta ze źródła gniazd zasi­la­ją­cych i tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych w pracy. Uła­twia dostęp do prądu i ergo­no­micz­nego roz­miesz­cze­nia urzą­dzeń takich jak kom­pu­tery czy dru­karki. Media­box z roz­dzie­la­czem prą­do­wym może być sto­so­wany w biur­kach i sto­łach konferencyjnych.