OGI OFFICE N

Sze­roka gama biu­rek, sto­łów, szaf i kon­te­ne­rów zapew­nia wysoką funk­cjo­nal­ność speł­nia­jąc wyma­ga­nia wszyst­kich użyt­kow­ni­ków. Panele dzie­lące w cie­płych, żywych kolo­rach zapew­niają kli­mat pry­wat­no­ści i sprzy­jają miłej atmos­fe­rze.
Pod­stawa biurka w kształ­cie litery „C” nadaje typo­wego biu­ro­wego cha­rak­teru. Zewnętrzna osłona kolumny nogi przez pro­sty demon­taż umoż­li­wia łatwe prze­pro­wa­dze­nie prze­wo­dów kablo­wych.
Roz­wią­za­nie pro­wa­dze­nia prze­wo­dów kablo­wych w nodze biurka z ergo­no­micz­nym bla­tem daje swo­bodę i łatwość w orga­ni­za­cji pracy.