OGI OFFICE U

Układy wie­lo­sta­no­wi­skowe oparte na wspól­nej nodze mak­sy­mal­nie uprasz­czają orga­ni­za­cje prze­strzeni oraz two­rzą wygodne, prak­tyczne sta­no­wi­ska pracy. Mini­malne wyko­rzy­sta­nie ele­men­tów do two­rze­nia ukła­dów uła­twia aran­żo­wa­nie i mon­taż mebli.
Wyso­kość sza­fek i kon­te­ne­rów dopa­so­wana do wyso­ko­ści biu­rek pozwala na orga­ni­zo­wa­nie sta­no­wisk pracy o więk­szej powierzchni użyt­ko­wej.
Stoły kon­fe­ren­cyjne są uzu­peł­nie­niem sys­temu. Liczne kształty i wiel­kość sto­łów dają sze­ro­kie moż­li­wo­ści w orga­ni­zo­wa­niu pomiesz­czeń o róż­nych powierzch­niach. Szafy dostępne są z drzwiami peł­nymi oraz szkla­nymi z cha­rak­te­ry­styczna alu­mi­niową ramką.