OGI OFFICE V

Ela­stycz­ność sys­temu pozwala na łatwe orga­ni­zo­wa­nie i doko­ny­wa­nie w nim zmian. Sze­roka gama biu­rek o róż­nych kształ­tach umoż­li­wia two­rze­nie poje­dyn­czych oraz wie­lo­sta­no­wi­sko­wych miejsc pracy.
Pro­ste kształty mebli two­rzą har­mo­nie i ład. Pozwala to na więk­szą kon­cen­tra­cję przy pracy.