OGI OFFICE Y

Biurka w uzu­peł­nie­niu z przy­staw­kami i sza­fami nie tylko two­rzą sta­no­wi­ska do codzien­nej pracy, ale przy odpo­wied­niej aran­ża­cji sta­no­wią dosko­nałe miej­sce do pro­wa­dze­nia dużych kon­fe­ren­cji.
Dobrze zor­ga­ni­zo­wane miej­sce pracy uła­twia szybką wymianę infor­ma­cji i uła­twia pracę w zespole. Sys­tem zapew­nia two­rze­nie cie­ka­wych kom­po­zy­cji kolo­ry­stycz­nych z płyty, tka­niny i metalu.
Modu­ło­wość sys­temu umoż­li­wia two­rze­nie pro­stych roz­wią­zań wie­lo­sta­no­wi­sko­wych miejsc pracy.
Szafy i regały z drzwiami prze­suw­nymi i żalu­zjo­wymi są dosko­na­łym roz­wią­za­niem zwłasz­cza w pomiesz­cze­niach o małych powierzch­niach użytkowych.