SVENBOX EKO

Meble biu­rowe EKO to biurka o kon­struk­cji pły­to­wej, skła­da­jące się ze sta­bil­nej pod­stawy oraz gru­bego blatu zabez­pie­czo­nego obrze­żem PVC 2mm. Gwa­ran­tują wie­lo­let­nią trwa­łość i pre­cy­zję wyko­na­nia. Ergo­no­miczne biurka w połą­cze­niu z mobil­nymi kon­te­ne­rami two­rzą otwartą powierzch­nię do pracy. Panele dzie­lące tłu­mią hałas zwięk­sza­jąc kom­fort pracy w biu­rze. Róż­no­rod­ność wymia­rów i kształ­tów bla­tów w połą­cze­niu z pro­stotą i funk­cjo­nal­no­ścią pozwala na swo­bodną aran­ża­cję zarówno małych, jak i więk­szych pomiesz­czeń biurowych.