Svenbox VIK

Sys­tem mebli biu­ro­wych VIK pozwala dowol­nie aran­żo­wać prze­strzeń biu­rową. Zasto­so­wane roz­wią­za­nia kon­struk­cyjne uła­twiają orga­ni­za­cję miej­sca pracy oraz popra­wiają jego este­tykę. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje tutaj wygodne i sta­bilne sta­no­wi­sko mena­dżer­skie. Biurka serii VIK mają moż­li­wość pro­wa­dze­nia oka­blo­wa­nia pio­no­wego z uży­ciem spe­cjal­nego kanału kablo­wego w kolum­nie nogi oraz pozio­mego za pomocą ukry­tych pod bla­tem uchwy­tów. Dzięki temu sta­no­wi­sko pracy wygląda wyjąt­kowo este­tycz­nie i jest łatwiej­sze do zaaran­żo­wa­nia. Sze­roka gama ele­men­tów dodat­ko­wych sys­tem VIK pozwala na wykre­owa­nie prze­strzeni biu­ro­wej według indy­wi­du­al­nych potrzeb.