OGI OFFICE

Stoły konferencyjne OGI OFFICE

Pro­sta forma i funk­cjo­nalne roz­wią­za­nia kon­struk­cyjne w sto­łach kon­fe­ren­cyj­nych umoż­li­wiają aran­żo­wa­nie w róż­nych ukła­dach w zależ­no­ści od wiel­ko­ści powierzchni.
Duża ela­stycz­ność i funk­cjo­nal­ność roz­wią­zań pozwala na dosto­so­wa­nie aran­ża­cji nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści i cha­rak­teru pomiesz­cze­nia. Zasto­so­wane gniazda sie­ciowe w bla­cie stołu uła­twiają dostęp do łącza sie­cio­wego i internetowego.